Wassenaar, 20 november 2021

 

Geachte raad, geacht college, geachte commissieleden,

 

Toen ik meedeed aan de vorige gemeenteraadsverkiezingen, mij voor de daadwerkelijke verkiezingen afsplitste en mijn zetel nam ipv deze opgaf, deed ik dit met een reden.

Hiermee zorgde ik ervoor dat er niet nog een fascist in de gemeenteraad macht kreeg over de inwoners van Wassenaar.

Deze reden heb ik ook aangegeven in mijn statement aan de kranten en heb mij verder afzijdig gehouden door ook andere media te woord te staan. Niet omdat ik bedreigd en geïntimideerd werd (dat werd ik wel), maar om een integer raadslid te zijn en de stem te vertegenwoordigen van allen die u tot de dag van vandaag uitsluit; de mensen in het DIT-spectrum.

De gemeenteraad is geen afspiegeling van de Wassenaarse inwoners, maar een afspiegeling van uw geprivilegieerde wereld. Wantrouwen naar gewone inwoners is hoog, maar de mantel met liefde groot naar allen die voldoen aan uw spiegelbeeld.

Ik heb de rit uitgezeten, ondanks alle tegenwerking en discriminatie. En ik wilde verder.

Meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen is het doel sinds de oprichting van DITdus!.

Het bestuur van DITdus! heeft echter besloten dat de gemeenteraad van Wassenaar een onveilige werkomgeving is voor allen die zich meldden om mee te doen als kandidaat-raadslid. Dit naast andere reden, waaronder het feit dat er slechts vijf mensen daadwerkelijk zitting konden nemen in de raad van de kandidaat-leden, de verkiezingen en het stemmen voor de doelgroep onmogelijk is om in te participeren en zo zijn er nog tal van andere redenen om eerst de belangen van anderen boven de eigen wens om mee te doen te stellen.

Maar de gemeenteraad is nog niet van DITdus! af. Inmiddels is DITdus! een maatschappelijk belangrijke organisatie geworden en heeft ook een plek bij de SDG en andere gremia.

De aankomende vier jaar zullen wij dan ook onze taak hierin verder uitbreiden en de gemeentelijke politiek adviseren en bewustwording creëren dat Diversiteit, Inclusie en Toegankelijkheid niet een kostenpost is, maar een maatschappelijk verantwoorde investering die elke samenleving beter maakt.

Ik wil iedereen bedanken die een vriendelijk woord over had voor DITdus! en de moeite nam om ook eindelijk de jongeren, de mensen met een functiebeperking, de minima, de ouders van de toeslagenaffaire, de mensen met een andere culturele achtergrond en alle anderen waar DITdus! voor staat, even te zien en mee te nemen in overwegingen.

U staat allen voor een gigantische taak en dat is om te zorgen dat fascisme bestreden wordt, de criminele onderwereld niet een plek krijgt aan de democratische tafel van de gemeenteraad en vrouwenrechten geborgd worden en blijven. Ik had graag met u meegestreden, maar wat voor alle kandidaat-leden van DITdus! geldt, geldt natuurlijk ook voor mij.

Voor de duidelijkheid: ik stap pas na de verkiezingen uit de raad. Zo kan ik iig nog drie maanden een fascist uit de gemeenteraad houden. En dat was natuurlijk het eerste doel.

Brenda Hagen

 

DITdus!

Wassenaarse Krant. Jaargang 16. Week 11. Editie 830. 19 maart 2021.
Wassenaarse Krant. Jaargang 16. Week 11. Editie 830. 19 maart 2021.

Ditdus! dient initiatiefvoorstellen in mbt vacature wethouder Wassenaar

 

– Brenda Hagen, fractievoorzitster van DITdus!, heeft twee initiatiefvoorstellen ingediend die in de aankomende raadsvergadering behandeld dienen te worden.

 

De eerste is om het proces rondom de selectieprocedure te ontdoen van politisering. Dat betekent dat iedereen die zich geschikt vindt, zich kan melden bij de gemeenteraad en geen lid hoeft te zijn van een politieke partij. DITdus! wil dat alle mogelijke integriteitsproblemen met betrekking tot het keuzeproces van een wethouder die naar boven zijn gekomen na het vertrek van mevrouw De Ridder, per direct aangepakt worden en alle schijn van belangenverstrengeling (integriteitsproblematiek) tegengegaan wordt. Daarnaast is het zaak dat iedereen die geschikt is, ook in beeld komt om te kunnen solliciteren en hiermee alle inwoners kunnen solliciteren op een vacature voor wethouder en de discriminerende prikkel die nog steeds tegen alle wetten indruist: Alleen leden van een coalitiepartij worden voorgedragen en benoemd. De gemeentewet is duidelijk: ieder raadslid kan een wethouder voordragen en met het initiatiefvoorstel ‘Tijdelijke bevriezing en aanpassing procedure aanstelling wethouder’ van DITdus! is er een volledige route die de democratie en de wet borgt. Ook stelt DITdus! met het Initiatiefvoorstel ‘Benoemen interim-wethouder dhr. Bloemendaal’ voor om als interim-wethouder te laten fungeren op basis van een vervangende regeling om tijdens het sollicitatieproces de huidige wethouders te ondersteunen en de dossiers ‘warm te houden’. DITdus! heeft zelf inmiddels ook een kandidaat voorgedragen: mw. R.C.B. (Rebecca) Talbot BSc. Zij beschikt over de kennis, kunde en ervaring met betrekking tot diverse dossiers. Aan de Universiteit van Leiden rondt zij nu de master Management van de Publieke sector af aan de faculteit Governance and Global Affaires én de master Education and Child Studies aan de faculteit Sociale Wetenschappen. Raadslid Hagen is absoluut bereid om meerdere geschikte kandidaten voor te dragen. Brenda Hagen DITdus! Diversiteit, Inclusie en Toegankelijkheid dus!

Wassenaarse Krant. Jos Konijnenburg. Jaargang 16. Week 11. Editie 830. 19 maart 2021.
Wassenaarse Krant. Jos Konijnenburg. Jaargang 16. Week 11. Editie 830. 19 maart 2021.

Dossier Warenar stevige klus voor opvolger van afgetreden portefeuillehouder Lia de Ridder Wassenaar –

 

Door: Jos Konijnenburg

 

Het onverwachte aftreden van wethouder Lia de Ridder heeft ertoe geleid dat de verschillende taken die tot haar omvangrijke portefeuille behoorden (Zorg, Volkshuisvesting, Cultuur, Onderwijs, Duurzaamheid en Burgerparticipatie) tot aan de installatie van een nieuwe wethouder zijn herverdeeld onder de overige leden van het college. De Warenar is het enige dossier dat tijdelijk onder de hoede is gekomen van twee collegeleden, te weten de wethouders Zweerts de Jong en Schokker.

 

Naar aanleiding van het vertrek van wethouder en portefeuillehouder Lia de Ridder, stuurde het college een brief aan de raad om de behandeling van het uitgebreide raadsvoorstel over de toekomst van de Warenar dat voor de raadsvergadering van 2 maart jl. was geagendeerd, uit te stellen naar een volgende raadsvergadering. Hoewel het voorstel op 10 februari al uitgebreid in commissieverband was besproken, achtte het college het volgens burgemeester Leendert de Lange ‘verstandig’ om het geheel voor de besluitvorming door de raad nogmaals in commissieverband aan de orde te stellen. Omdat de agenda’s voor de commissievergaderingen van deze week, begin maart al door het Presidium waren vastgesteld, zal de herontwikkeling van de Warenar naar verwachting tijdens de eerste volgende commissieronde (19, 20 en 21 april) nogmaals worden besproken, waarna besluitvorming tijdens de eerste raadsvergadering daarna (18 mei) zou moeten plaatsvinden. Burgemeester De Lange liet ook weten dat het streven is om de voordracht van de beoogde opvolger van wethouder De Ridder voortvarend ter hand te nemen. Afgelopen vrijdag 12 maart meldde deze krant al dat D66 haar huidige fractievoorzitter Ritske Bloemendaal als kandidaat-wethouder heeft voorgedragen. De fractie DITdus! (voorheen de Fractie Hagen) maakte diezelfde dag via de eigen Facebookpagina en wassenaarders.nl wereldkundig Rebecca Talbot als tegenkandidaat-wethouder voor te dragen. Het was Ritske Bloemendaal die tijdens het commissiedebat over de Warenar de pittige discussie met wethouder De Ridder over de forse onderzoekskosten (100.000 euro plus een suppletie van 75.000 euro) een flinke slinger gaf. Hij deed het voorstel om voor het vervolg een spoorboekje op te stellen waarin de vervolgstappen in dit dossier tot 1 juli a.s. zouden moeten worden opgenomen. Een dag voordat het terugtreden van wethouder De Ridder bekend werd, werd het door D66 gevraagde spoorboekje aan de raad verzonden. Een negen pagina’s omvatten.

 

de brief met niet alleen een uitgebreide terugblik op het afgelopen jaar, waarin de bakens voor de toekomst van de Warenar werden verzet, maar ook een blik vooruit op de komende maanden. Inclusief een uitgebreide verantwoording voor het zo heikele onderdeel van dit dossier, het onderzoeksbudget. Indien een degelijk document tijdens de commissiebehandeling op tafel had gelegen, dan had wethouder De Ridder enkele weken eerder een stuk comfortabeler in de wedstrijd gezeten. De tijdelijke portefeuillehouders Zweerts de Jong en Schokker en zonder enige twijfel ook de opvolger van wethouder De Ridder, kunnen hiermee hun voordeel doen maar daarmee is nog geen sprake van een zekere zachte politieke landing van dit dossier. Tijdens de raadsbehandeling op 19 mei komt een minstens even complex onderwerp op de agenda, de toekomst van Raadhuis De Paauw als toekomstig bestuurlijk centrum voor Wassenaar. De fractie Hart voor Wassenaar heeft al laten weten te broeden op een voorstel om een publiek deel van de ambtelijke organisatie niet op De Paauw, maar in de Warenar onder te brengen. Dat zou er mede toe moeten bijdragen dat een fysieke en buitengewoon gevoelige uitbreiding van het monumentale Raadhuis De Paauw, waarover zowel de Vrienden van Wassenaar als de buurt zich vorige week in de deze krant zeer kritisch uitlieten, achterwege kan blijven. Het idee van Hart van Wassenaar is iets waarin de tot nu toe beschreven varianten voor de herontwikkeling van de Warenar in elk geval niet voorzien. Eén variant, waarbij de Warenar zou worden gekoppeld aan een functiewijziging van het tegenover gelegen Van Heeckerenhuis (van maatschappelijk naar wonen), is buiten het Warenardossier gehouden omdat het niet past bij de eerder door de raad vastgestelde kaders. De vraag is, waar een koppeling van de functies van de Warenar en die van Raadhuis De Paauw toe zou leiden.

DITdus: Blinde vlek van bestuurlijke witte mannen

 

“In Wassenaar is diversiteit, inclusie en toegankelijkheid alleen van toepassing wanneer het handig is voor bestuurlijke witte mannen. Dit is een forse stellingname, die ik hieronder ga onderbouwen.” Zo begon mijn artikel op de website ‘Wassenaarders.nl’ vorige week. Binnen tien minuten stond er op Facebook het volgende onder: “Je zou maar zo racistisch en seksistisch ingesteld zijn dat je een heel artikel ontleend om een groep mensen op basis van hun huidskleur en geslacht van alles inclusief je eigen excuusleven de schuld te geven. Alle witte mannen straf!”

 

Dat was trouwens niet de enige witte man die boos reageerde. Het zijn wel vooral witte mannen die boos reageren, dat dan weer wel. Het roept nogal wat reacties op wanneer je diversiteit, inclusie en toegankelijkheid van het politieke bestel ter verantwoording roept.

 

Wanneer ik DIT benoem als voorwaarde bij alle plannen die er door de coalitie op tafel gegooid worden of vanuit het college komen, krijg ik standaard het antwoord: dat kost te veel. Dan het feest voor 75 jaar vrijheid, bedenk dan gelijk dat vrouwen in diverse delen van de Nederlanden (de koloniën) nog geen stemrecht hadden. Dat kwam pas in 1963. Om nog maar over de koloniale tijd zelf te zwijgen en hoe we nu nog steeds omgaan met de mensen van het Caribisch deel van het Koninkrijk en hun familie hier in Wassenaar; ook tijdens deze coronacrisis.

 

En nu, 60! jaar later, is het nog steeds de bestuurlijke witte man die besluit of vrouwen, mensen met een culturele achtergrond, mensen met een beperking, mensen in armoede en vele anderen, mee mogen doen en geen accessoire zijn om een bestuurlijke witte man hoger in de macht te krijgen. Voor een gemeentebestuur die zegt dat er in Wassenaar zo veel verschillende nationaliteiten zijn, dat er veel kennis en kunde is onder alle inwoners en zich prijst om de vele sociale voorzieningen, is het best raar dat de vertegenwoordigers alleen lopend, in de kleur wit en met een penis verkrijgbaar zijn, toch? Het klopt dat u mij miste bij de vergaderingen. Er werd besloten dat ‘men’ (toevallig ook het meervoud van man in het Engels) digitaal vergaderen niet wilde. Ik val onder de risicogroep en wordt geacht vanuit huis te werken. Dat is mijns inziens dus bewust de diversiteit, inclusie en toegankelijkheid binnen de democratie buitensluiten.

 

Brenda Hagen

De Wassenaarse Krant- Jaargang 26 - Editie 783 - Week 18 - 29 april 2020
DITdus!: Op de toekomst kunnen bouwen

Op de toekomst kunnen bouwen (27 april 2020)

De Wassenaarse Krant - Jaargang 16 - Editie 781 - Week 16 - 15 april 2020
Brenda Hagen: "Help kinderen met de berenjacht zodat kinderen weer kind kunnen zijn"

Brenda Hagen: “Help kinderen met de berenjacht zodat kinderen weer kind kunnen zijn”

 

Net als iedere Wassenaarder ervaart Brenda Hagen (voorheen fractievoorzitter van de fractie Hagen, sinds januari van de fractie DITdus) de beperkingen van de coronacrisis: “Maar ik ervaar het vooral als een spannende tijd, als raadslid en als mens. Ik maak me zorgen over de mensen in ons dorp, over de expats, over de vluchtelingen. Al deze zorgen gaan eigenlijk dagelijks door mijn hoofd. Als mens hanteer ik de 1,5 meter afstand-maatregel, als mantelzorger van een kwetsbare dochter moet ik in sociaal isolement en communicatie gaat via de digitale weg. Gelukkig heb ik nog wel veel contact met inwoners van Wassenaar”.

Door Jan Pieter Becker

 

Brenda Hagen: “De raad wordt voorzichtig weer opgestart, vorige week was al een eerste fractievoorzittersoverleg. Het Rijk heeft digitaal vergaderen mogelijk gemaakt en daar ben ik wel blij mee. Ook voor toekomstige raadsleden die chronisch ziek zijn, wordt met deze maatregel de mogelijkheid geboden niet meer fysiek aanwezig te hoeven zijn bij raadsvergaderingen. Mensen die chronisch ziek zijn, kunnen zich dus in de toekomst verkiesbaar stellen bij verkiezingen”. En ze vervolgt: “De griffie is hard bezig om het digitaal vergaderen mogelijk te maken en te organiseren. Belangrijk vind ik dat de mogelijkheid om in te spreken blijft bestaan. Ik wil de verhalen van insprekers horen. Ik ben iedere keer weer positief verrast over wat inwoners van Wassenaar allemaal bedenken en inspraakreacties moeten daarom zeker mogelijk blijven. Als raad zijn we met veel dingen bezig. Ik heb alle ingekomen stukken kunnen bijhouden alsmede hoe de toekomstige raadsagenda vorm moet krijgen. Er staat veel te gebeuren. Ik heb veel ervaring met digitaal vergaderen en dat is nu een voordeel”. “Iedereen vraagt weer: ‘Hoe gaat het met je?’ Er is weer aandacht voor elkaar. Iedereen is naar elkaar toegegroeid en dat ondanks de 1,5 meter. En dat is bijzonder mooi te zien. Tegen ouders zou ik willen zeggen: koop 23 kilo stoepkrijt en laat kinderen lekker krijten op straat, ’s avonds een emmer water er overheen en de volgende dag kunnen ze weer wat moois maken. En ik zou willen zeggen: ‘Help de berenjacht. In de wijk Jeruzalem, maar ook in andere wijken, plaatsen inwoners een beer voor de ramen zodat kinderen op berenjacht kunnen. Zelfs de politie doet mee. Echt superleuk voor de kinderen. Elke beer heeft een kleurig briefje met een opdracht. Is dat niet schattig? Help kinderen met de berenjacht zodat kinderen in deze verdrietige tijd weer kind kunnen zijn”. “We hebben inmiddels de 1,5 meter afstand tot standaard verklaard. Mensen met een kinderwagen, mensen in een rolstoel of wandelend met een rollator ervaren veel last van overhangende takken of struiken bij voortuinen. Men kan er vaak nauwelijks langs en afstand houden wordt dan helemaal lastig. Daarom roep ik iedereen op de erfafscheiding van voortuinen bij te werken zodat de stoep weer de oorspronkelijke breedte krijgt, waardoor eenieder elkaar weer makkelijk en op afstand kan passeren. Het college moet dat eigenlijk ook stimuleren. De politiek moet in deze tijd zorgen dat kinderen weer kind kunnen zijn en dat ze niet alleen maar hoeven te kijken naar een digitale juf of meester. Tot slot: Mijn hart gaat echt uit naar iedereen in deze verdrietige tijd. Mijn hart zit bij jullie allemaal.” (Foto: Archief DWK)